martes, 3 de mayo de 2016

Els nostres diners, per el nostre poble CAIXA CATALANA

La clau la te tot el poble català...amb poder económica i la força de una idea...serem lliures
Reflexió de l'idea de Caixa Catalana
" Deixo íntegre lo que diu un full explicatiu del acta de ahir "


Visió
Volem crear una nova caixa d'estalvis a Catalunya, sota la forma judírica de cooperativitat  de crèdit, amb l'objectiu d'esdevenir una identitat financiera social, ambvocació de servei a l'economia productiva d'arreu del país , amb criteris de professionalitat i seriositat d'ética bancaria.

Volem recuperar l'esperit que va impulsar fa molts anys la creació de les antigues caixes d'estalvi a Catalunya, actualment desaparegudes.

Volem remarcar que aquest projecta es basa en l'eficiència, la seriositat i sobretot la proximitat al ciudadà i que estarà integrada per personal professional il.lusionat i coneixedor d'un sector altament compex en la sevafuncionalitat, subjecte a un rigorós codi de professionalitat d'obligat compliment i d'estricte seguiment per part dels òrgens establerts especialment a l'efecte.

Missió


Possar l'estalvi dels catalans a treballar per el bé dels catalans.

Actuarem en una primera etapa com cooperativa de serveis financers ètics i solidaris amb objectiu principal de contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La princital funció serà el finançament de projectes d'emprenedoria, petita empresa , comerç de proximitat , turisme sostenible, etc. Aixó significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar- ho cap al finançament de projectes que comportin especialment el manteniment i la creació de llocs de trevall.

( com passa a la cooperativa de: GUISSONA)

Valors

Actualitzan al Segle XXI, amb tecnologia , transparència i gestió democràtica actuals, reprenem una part de l'espírit  que va impulsar molts anys enrera a la creació d'aquelles entitats financieres de caràcter social ( les nostres malaguanyades caixes d'estalvi.)

Plantegem una organització poc jerarquitzada, democràtica , suportada a través de nuclis decisoris a nivell local, comarcal i nacional( assemblees locals, comarcals i de territori nacional català). Essent la nacional l'òrgan màxim de control i poder de cooperativa .


Video de presentació del projecte de."Caixa Catalana, Cooperativa de Crèdit".

Una bona iniciativa

D'on venim?

Des  de 2008 el sector financier espanyol ha sofert un procés de reestrcturació i concentració molt important . La progressiva caiguda de les Caixes, el rescat per part del FROB, la creació i posterior intervenció pública, les successives reformes financeres impolsades per l'executiu i el rescat financer per part d'Europa va acabar amb la idea que el nostre sistema financer era un dels més solvents del món. De fet, els efectes de la crisi sobre el sistema financer es poden resumir en:

Desaparició de les caixes i en conseqüència de l'arrelament territorial del sistema financer.
Concentració bancària i disminució de la competència bancària (perjudica les families, professionals i pimes).
Reducció de plantilles i d'oficines.
Impuls del model d'oficines comercials ateses per agents o venedors de productes financers( no de treballadors de l'entitat) i màquines multifunció( efectiu , gestió de rebuts, concessió de crèdits).
Reducció dels recursos per a obra social (que s'aplica a polítiques socials).
Risc d'exclusió financera per a persones amb baixa cultura financera (que cobrien les caixes i no els bancs). 
Aquest canvi profunt afecta tant a les families, com a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als que volen emprendre noves idees de negoci, els quals han vist limitada la seva possibilitat de finançament , i han estat privats d'un model d'entitat financera, les caixes arrelades al territorique, en el momentactual de dificultat en la surtida d'una llarga crisi, serien d'una vital importància.
Per aquest motiu té sentit que mai recuperar el model de caixa d'estalvis, arrelat al país i propera als ciudadans.
Qui som?

Son una associació sense àni  de lucre, construïda el 16 d'abril de 2015, que té per objectiu bastir el projecta de creació d'una banca de proximitat vinculada al cooperativisme de trevall associat, que segueixi un model de intercooperació, de gestió democràtica, de compromis amb el territori i de banca social i solidària.


Forma legal final que volem aconseguir

L'Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit , com informa en el seu títol vol bastir una Cooperativa de Crèdit , com ho són:
Laboral Kutxa, pretanyent al Grup Mondragon, la Caixa Laboral Popular de València i la Caixa d'Enginyers.
Per fundar una entitat d'aquest tipus és imprescindible disposar d'un capital fundacional d'uns 5 milions d'euros i aconseguir una LLICÈNCIA BANCÀRIA  del ''Banco de España''.

Dificultats per aconseguir la llicència bancària

Considerant perfectament assumible a Catalunya a partir del 2016 recaptar 5 milions d'euros de manera popular, encarem els següents reptes:
La normativa espanyola:  Exigènci de que la creació d'una cooperativa de crèdit sigui una conseqüència / evolució d'una cooperativa d'anterior existència.
Les dificultats tècniques que el Banc d'Espanya imposa de manera directa als posibles promotors d'un projecte d'aquest caire.
Impediments del tipo polític, tot considerant la situació política de Catalunya davant de Madrid.
Un periode de major concentració de l'oferta bancària europea.

Possibilitat d'operar amb llicència bancària internacional compartida
Existeix la possibilitat que, un cop nosaltres hagéssim recaptat el capital mínim de 5 milions d'euros, negociar amb una Cooperativa de Crèdit ja existent, amb la finaitat d'operar amb la seva llicència bancària (Modalitat Internacional) a l'estat Espanyol.
Aquesta entitat sòcia hauria d'estar radicada a un país de la Unió Europea i emprar l'Euro com a moneda.
Un exemple d'aquesta via és FIARE, entitat de caràcter social sorgida a Bilbao, que s'ha posat a sota del paraigua d'una entitat financera italiana també de caràcter cristià i social. FIARE ha esdevingut la sucursal a Espanya de tota una entitat multinacional.

Forma legal intermèdia que plantegem
Mentre el procés cap a la independència de Catalunya segueix el seu curs i, per començar a operar al més aviat possible com Cooperativa (pas previ a l'adquisició d'una llicència bancària) la nostre associació proposa crear, com a fórmula provisional i intermèdia , tan aviat com puguem:

CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers, Sccl

que operaria a l'empara de la normativa catalana de cooperatives, un cop la nostre associació  aconseguis un capital fundacional de € 1.000.000(un milió d'euros).

Proposem que CAIXA CATALANA sigui conformada per subscripció popular, amb aportacions de €100 fetes a títol personal per un mínim de 10.000 socis fundadors. 

CAIXA CATALANA seria cooperativa de primer grau, podent ser també COOPERATIVA DE TREVALL, quan tingui una massa de trevalladors que ho justifiqui.

La nova entitat que proposem es regirà per una combinació de:
ASSAMBLEES LOCALS O COMARCALS I ASSEMBLEA GENERAL  de socis, les quals nomerarien un CONCELL RECTOR compost per 5 persones.

CAIXA CATALANA té dues tasques (Tasca d'actiu):

( Es diners que Caixa Catalana deixa als sol.licitants de finançament). Els estalviadors decideixen on aplicarem el seu capital, de m,anera que formen unes cisterres que integren el circuit capital estalvi:

CISTELLA DE TREVALL
Microcrèdits d'uns €9,000 màxim per a l'autoocupació.
Finançament de projectes sostenibles de petita empresa (màxim 3 trevalladors ), emprenedoria, comerç, turisme sostenible,et. que afavoreixin clarament la creació de nous llocs de trevall.
Finançament a les empreses que faciliten ocupación a persones amb discapacitats físiques o intelectuals o a persones en clar risc d'exclusió social.
Finançar projectes laborals pels ''Nous Catalans'' construint barri, municipi i comarca.


CISTELLA ECOLÒGICA(agricultura, ramaderia i turisme). Micro-crèdits per: Agricultura ecològica i/o sostenible que afavoreixin l'ocupació i la millora económica i social del territori.  
Ramaderia ecològica, sostenible i que vetlli per la integració i millora de comarques desfavorides.
Turisme ecològic o amb un especial interès per el desenvolupament de territoris desfavorits.


CISTELLA HABITATGE SOCIAL I PROTEGITFinaçar cooperatives d'habitatge, especialment en les noves modalitats de co-propietat del solar. Amb estreta col.laboració amb Ajuntaments.

TASCA DE PASSIU( Els diners que els estalviadors dipositen a Caixa Catalana per posar-los a trevallar. Aquest diners es comptabilitzen com capital remunerat, de segon nivell) Un 20% del estalvi captat es reserva sempre per contingències.

CISQUELLES TECNOLÒGICA(Sols per estalviadors molt qualificats, assumit que aquestes inversions són complexes i especialment, resulta imprescindible formar un mix entre diferents projectes i sectors d'inversió)
-Finançar amb l'anomenat ''capital llavor'' projectes sorgits de les universitats i centres de recerca de Catalunya que mirin de convertir en empresses viables i sostenibles els seus projectes de recerca. Finançament complexe i arriscat,. Impossible preveure el % d'interés d'aquesta cistella.
Seguin un model d'estalvi força conegut a Suïssa, pel qual els grups d'investigació de les universitats, obtenen un finançament que els permet aspirar a crear petites empreses molt tecnològiques que exporten màquines, tecnología a KNOW-HOW arreu del món.

A la Catalunya dels 2016 i propers, els promotors de Caixa Catalana Cooperativa de Serveis Financers som conscients que podrem aprofitar sols una part de l'enorme potencial d'aquest canal d'estalvi. En contrapartida, aprofitant aquesta dimensió reuïda i especialment que sols treballarem en projectes a Catalunya, Caixa Catalana podrà informar a bastament als estalviadors del desenvolupament i avenços en aquesta cistella d'estalvi.

La ''cistella tecnològica '' de Caixa Catalana va destinada a estalviadors amb coneixements d'inversors i patrimonis mi-gran, ja que ès una inversió de risc elevat.

Un 20% de estalvi / capital esta inmobilitzat per contingències. El 80% restant es diversifica en àrees diferents i en projectes que estan en fases més o menys avançades en llur desenvolupament.


Zona geogràfica on volem operar

En tenem CAIXA CATALANA com una eina de país i de les seves classes populars. Com a Cooperativa de Serveis Financers, en la primera etapa d'operacions preveiem trevallar sols en territori català.
En algun moment, un cop consolidats en territori català, preveiem una extensió de la nostra activitat cap a la resta dels països catalans.


FULL DE RUTA DEL PROJECTA 

a) Redactar un estudi de necessitats de microcrèdits a Catalunya desglossant sectors econòmics i geogràfics durant l'any 2016.

''INVENTARI DE NECESSSITATS DE MICROFINANÇAMENT A CATALUNYA''

b) Difondre el projecta comarca per comarca i en informacions a cada sector económici professional.Recaptar els suficients diners via petites donacions a fons perdut i quotes ordinaries de soci, per poder encarar les petites despeses de l'Associació:

   Despeses de difusió del projecta al territori, informació escrita, on-line, etc.
  
   Despeses i de recerca per analitzar les necessitats de cada sector en microfinançament.

   Despeses de manteniment  i control del mateix capital fundacional, mentre aquest es va conformant.

c) Iniciar la recaptació del CAPITAL FUNDAMENTAL  per a la fase provisional, com a Cooperativa de Serveis Financers. Un grup de personalitats catalanes formaran un comité de vigilància pel bon us d'aquest capital.

Experiènciespassades ens obliguen a ser absolutamentcurosos en la gestió del capital fundacional mentre l'anem recaptant.

d) Redactar els estatuts i el reglament intern de la futura Caixa Catalana Cooperativa de serveisFinancirs tot recollint opinions i criteris de tot el territori i dels socis fundadors.

e) Convocar una Assamblea Fundacional.


Garanties que volen donar:Comité de garantie pel capital funcional

L'Associació per la nova Caixa Catalana Cooperativa de Crèdit es finança amb petites aportacions, les quotes regulars dels socis i les petites subvencions que puguin rebre.

Totes les finances corrents e l'assaociació es canalitzen per un compte corrent obert a Caixa d'Enginyers i una operativa via Paypal per a petites donacions de €20 o 50.
Les aportacions de €100 que anirem rebent dels socis fundadors seran sempre canalitzades a un compte obert a Laboral Kutxa específic per aquest propósit.
Estem trevallant en el codi interm que permeti que aquests fons dispositats a Laboral Kutxa siguin administrats de manera independent dels directius de l'Associació.

Volem conformar un equip de 5 persones que tindran signatura exigida conjunta per administrar el capital fundacional mentre l'anem recaptant.

Aquestes 5 persones hauran de signar tots junts al final del procès (quan arribem a assolir les 10.000 aportacions de €100 cadascuna) paral.lelament amb una assemblea dels futurs socis  de la cooperativa per aportar ja el capital fundacional de Caixa Catalana Cooperativa de Serveis Financiers.

Del compte de Laboral Kutxa (ni de possibles altres comptes on s'hi  disposités el capital fundacional en base de la recaptació) no en pot sortir cap import per cobrir despeses corrents de l'Associació,

Considerant l'envergadura del nostre projecta, plantegem als futurs socis fundadors de la cooperativa de serveis financers que a part d'aportar els €100 al capital fundacional, facin petites aportacions d'uns €20 per poder mantenir l'estructura mínima d'administració dels recursos.

Que poden fer els catalans per aconseguir l'èxit de Caixa Catalana?

Fer-se soci de l'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit podent participar així en les decisions i activitats pròpies del projecte.

La quota de soci són €15/trimestrals( Amb possibles excepcions per persones a l'atur)Fer una aportació econòmica directament al nostre compte (per despeses corrents) a:
Caixa d'Enginiers ES69  3025  0017  46  1400005550


Participar en actes d'informació i difussió del projecte a cada comarca, als barris de Catalunya.

Fer una aportació de €100 al compte de:

Laboral Kutxa ES34- 3035  017587  1750005547

Informant clarament el nom i DNI  del qui serà soci funcional de la CAIXA CATALANA Coooperativa de serveis Financers, Sccl.

A abril 2016 estem redactant un model de contractes/garantia per les aportacions rebudes per confirmar el capital fundacional.

En cas de necessitat, els socis fundadors poden exigir el retorn de la seva aportació al capital fundacional.


En poques paraules:

1) Ningú vindrà de fora de Catalunya a ajudar-nos a revertir la desfeta de les nostres caixes  d'estalvi.

2) Pots començar a bastir aaquesta nova Caixa fen-te'n soci, amb unes quotes de €15 /trimestral.

3) Ports fer ja una aportació al CAPITAL FUNCDACIONAL  d'aquesta entitat tot ingressant €100 al nostre compte a Laboral K utxa (Tindràs dret a participar en l'assemblea funcional).

4) Et demanem que ens ajudis difonent el projecta, especialment a les comarques de Catalunya 

5) Cal bastir nuclis de difusió a cada comarque, a cada població, a cada barri.

6) Catalunya necessita molts milers de socis fundacionals, els qui aportant €100 cadascun seran els propietaris de la nova Caixa Catalana, Cooperativa de Crèdit.

No hay comentarios:

Publicar un comentario