jueves, 24 de septiembre de 2015

Sostenibilitat del sistema de pensions a Catalalunya


Ahir vaig ser voluntaria de Junts per Sí i la veritat va ser molt agradable veure la gent ens preguntava sobre que pasaria amb les seves pensions , es lógic que hi estiguin preocupats, peró no han de patir, dons.... Junts per Sí ...estan plenament organitzats i saven el que han de fer..tant sols Espanya a creat un regin de por per amarrar-nos fer-nos creure.. un sentit de incerteça:' els bancs marxaran, les pensions no les reberan, desapareçerem de l'Unió Europea...tot amb un sol sentit... fer-nos por....Tenim sort que Margallo i Rajoy sense saverho ens han demostrat com pensen i el que volen...'Som una colonia com Argelia o Cuba que cuan es van independitzar van perdre la nacionalitat espanyola...en fi tot el que ens han fet i fan borda la mentida i la ilegalitat jugan amb el poble jà que ignoran lleis i la defença de un poble...

En va caure ahir a les meves mans un folletó del que van repartir alguns...sobre la sostenibilitat del sistema de pensions on explica ampliament amb arguments per el que fa la viabilidad finaciera, algunes observacions sobre el cuadre de el saldo de la seguridad social : saldo: ingressos-despeses-M€(preus corrents) i per finalitzar arguments sobre la seguretat política i juridica i realment se arriva a la conclussió que: l'anàlisis de l'evolució de le cotitzacions i les pensions dels darrers quinza anys, demostra que Catalunya les pensions estan totalment garantides i es poden incrementar.


Seguidament exposo els arguments perl el que fa a la viabilitat financera...

El sistema de pensions espanyol es basa en el principi de repartiment.Les pensions es pagan amb les cotitzacions dels trevalladors del mateix periode.I si aquestes són insuficients , el Govern de l'Estat compta amb recursos: el Fons de Reserva o l'aportació del pressuport estatal ( que es finança amb els impostos de tots els ciudadans).


En aquet sentit, cal recordar que l'Estat recapta més per cotitzacions i impostos a aquelles zones que tenen més ocupació ( com és el cas de Cataluny ).
Catalunya té una pobleciió de 7,7 milions , un 16,4%de la població  total espanyola (46,7 milions), però compta amb 3,05 milionsd'afiliats , el que representa un 17,7% del total d'afiliats  Espanya (17,2milions). Per tant , el percentage d'afiliats catalans a la SS és superior al percentatge de població catalana respecte a l'espanyola.

En els anys d'expansió económic a Catalunya hi ha un superàvit molt important en Seguritat Social, ja que les cotitzacionssón molt superior a les pensions i altres prestacions de la Seguridad Social. A Espanya des de fa anys inclusiu en els anys d'expansió , el saldo es deficitari.
En aquests moments , degut a la crisi economica i a l'elevada taxa d'atur , els ingressos que s'obtenen de les cotitzacions són insuficients . Però és fals  que, com s'ha dit, els catalans rebin les seves pensions gracies a la" solidaritat" de la resta de l'Estat .
Les cotitzacions en els anys de crisis i molta desocupació són insuficients a tot l'Estat , no només a Catalunya , i el Govern de l'estat està utilitzan altres recursos que no venen de les cotitzacions (com el pressupost o la caxa de pensions) per compensarho.
Per tant , si Catalunya disposés de les mateixes eines que té l'Estat , és a dir, si controlés les seves bases fiscals i recaptés els seus impostos , en el anys de saldo negatiude la Seguritat Social disposaria d'instruments tributaris propis per poder fer front als seus compromisos, que és el que está fent ara l'Estat.
Malgrat que, ara mateix , el sistema de SS és defitiari a tot el Estat en general, si analititzem l'evolució històrica dels ingresos i despeses veurem que un sistema de pensions català és més sostenible que el sistema estatal , i que, per tant , el sistema de pensions espanyol és i ha estat més sostenible amb Catalunya que sense ell. Més que Catalunya qui ha de térmer per poder mantenir els sistema de pensions en un futur és l'Estat espanyol.

El següent quadre mostre el saldo de les contribucions i prestacions de la SS a Catalunya i a Espanya en el periode 1995-2011 . La seva anàlisis permet concloure que un sistema e pensions català anàleg a l'actual seria totalment sostenible, mente que l'espanyol acumula dèficits des del principi del periode:Arguments sobre la seguretat política i judírica 

L'Estat no pot  discriminar els beneficiarisde les pensions per motiu de residència, atés que aquestes discriminació seria contrària al Conveni Europeu de Drets Humans del Concell d'Europa , del qual Espanya n'és part, i a la Carta Social Europea del Consell d'Europa.
Lóbligació de pagar les pensions està judíricament  i políticament blindada, fins al puntque s'ha atés sempre en tots els processos de separacióque hi ha hagut a Europa en els darrers descennis. Qui recapta (actualment, l'Estat) té l'obligació de pagar les prestacions mentre recapti.
Quan l'Estat deixi de recaptar,és a dir , quan hagi reconegut la independència de Catalunya , deixarà de pagar i, en aquell mateix moment , el nou Estat recaptarà i pagarà.
Per tant l'Estat quan el Govern espanyol , insinua que una Catalunya  independent "no podria pagar les pensions" demostra una falta de respecta per els drets individuals adquirits.Les pensions estan garantides  des del puntde vista polític i judiric, es pagaran SEMPRE. L'única deferència és qui paga Ara, l'Estat paga les pensions perquè recapta: en una Catalunya independent, recaptaria Catalunya i pagaria les pensions a Catalunya.
La seguretat juridica del sistema de pensions català es donarà des del primer moment creant l'Agència Catalana de Protecció Social, aplicant la mateixa normativa legal i els mateixos procediments que fins ara, inclosos els convenis internacionals. La nova Agència Catalana de Protecció Social haurà de d'adherirse a l'Associació Internacional de Seguretat Social i tota altre instancia internacional on es tractin  termes de protecció social.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario