jueves, 25 de febrero de 2016

Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit Memòria del projecte, Barcelona, 8 de febrer de 2016

"Faig aquet artícle perque me arrivat a les mans un PDF de l'Associació de la nova Caixa Catalana i trovo adient informarho a la gent que vulgui participar en aquet projeta definitiu cap la República de Catalunya com deia Carme Forcadell:" Per ser independents hem de tindre solvencia económica del nostre petit país ".
By: Alicia Garcia

De manera popular (De baix cap a dalt) s'impulsa la creació d'una nova entitat financera de caràcter català i catalanista, que posi a treballar l'estalvi dels catalans pel bé de Catalunya. Proximitat | Territori | Persones Treballem per recaptar un capital fundacional d'UN MILIÓ d'euros mitjançant la captació de 10.000 socis fundadors, aportant € 100/cadascun i bastir a desembre de 2016 la CAIXA CATALANA, Cooperativa de Serveis Financers, Sccl


Aquí expossen el que volen fer: 


1) Visió Volem crear una nova caixa d’estalvis a Catalunya, sota la forma jurídica de cooperativa de crèdit, amb l’objectiu d’esdevenir una entitat financera social, amb vocació de servei a l’economia productiva d’arreu del país, amb criteris de professionalitat i seriositat d’ètica bancària. Volem recuperar l’esperit que va impulsar fa molts anys la creació de les antigues caixes d’estalvi a Catalunya, actualment desaparegudes. Volem remarcar que aquest projecte es basa en l'eficiència, la seriositat i sobretot, la proximitat al ciutadà i que estarà integrada per personal professional il·lusionat i coneixedor d’un sector altament complex en la seva funcionalitat, subjecte a un rigorós codi de professionalitat d’obligat compliment i d’estricte seguiment per part dels òrgans establerts especialment a l’efecte


. 2) Missió Posar l'estalvi dels catalans a treballar pel bé dels catalans. Actuarem en una primera etapa com una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris amb l’objectiu principal de contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. La principal funció serà el finançament de projectes d'emprenedoria, petita empresa, comerç de proximitat, turisme sostenible, etc. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament de projectes que comportin especialment el manteniment i la creació de llocs de treball.


3) Valors Actualitzant al Segle XXI, amb la tecnologia, transparència i gestió democràtica actuals, reprenem una part de l'esperit que va impulsar molts anys enrere la creació d'aquelles entitats financeres de caràcter social (les nostres malaguanyades caixes d'estalvi). Recuperem l'esperit original del cooperativisme com a mitjà per bastir una nova entitat financera catalana i catalanista, social, integradora i democràtica. Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit - G66538000www.CaixaCatalana.cat - projecte@caixacatalana.cat - Telf: 651 686 500


"Plantegem una organització poc jerarquitzada, democràtica, suportada a través de nuclis decisoris a nivell local, comarcal i nacional (assemblees locals, comarcals i de territori nacional català). Essent la nacional l’òrgan màxim de control i poder de la cooperativa. Incorporem la tecnologia actual per implantar ciber-assemblees i vot a distància, que permeti a tots els socis una perfecta presència i decisió en cada tema."4) D’on venim?
Des de 2008 el sector financer espanyol ha sofert un procés de reestructuració i concentració molt important. La progressiva caiguda de les Caixes, el rescat per part del FROB, la creació i posterior intervenció pública, les successives reformes financeres impulsades per l’executiu i el rescat financer per part d’Europa va acabar amb la idea que el nostre sistema financer era un dels més solvents del món. De fet, els efectes de la crisi sobre el sistema financer es poden resumir en:

 1. Desaparició de les caixes i en conseqüència de l’arrelament territorial del sistema financer.

2. Concentració bancària i disminució de la competència bancària (perjudica les famílies, professionals i pimes).

 3. Reducció de plantilles i d’oficines.

4. Impuls del model d’oficines comercials ateses per agents o venedors de productes financers (no de treballadors de l’entitat) i màquines multifunció (efectiu, gestió de rebuts, concessió de crèdits).

 5. Reducció dels recursos per a obra social (que s’aplica a polítiques socials).

 6. Risc d’exclusió financera per a persones amb baixa cultura financera (que cobrien les caixes i no els bancs).


"Aquest canvi profund afecta tant a les famílies, com a les petites i mitjanes empreses, als autònoms i als que volen emprendre noves idees de negoci, els quals han vist limitada la seva possibilitat de finançament, i han estat privats d’un model d’entitat financera, les caixes arrelades al territori que, en el moment actual de dificultat en la sortida d’una llarga crisi, serien d’una vital importància.
Per aquest motiu té més sentit que mai recuperar el model de caixa d’estalvis, arrelat al país i propera als ciutadans. "

5) Qui som?

 Som una associació, constituïda el 16 d’abril de 2015, que té per objectiu bastir el projecte de creació d’una banca de proximitat vinculada al cooperativisme de treball associat, que segueixi un model de intercooperació, de gestió democràtica, de compromís amb el territori i de banca social i solidària. Som una associació sense ànim de lucre que sorgeix de la iniciativa ciutadana i no sotmesa a cap grup de poder mediàtic, polític, empresarial ni de cap altra naturalesa. Ens aplega la voluntat única i exclusiva de creació d’una banca al servei de la ciutadania i del teixit productiu sota una modalitat de cooperativa de crèdit. Alguns promotors del projecte provenen del món empresarial, altres han treballat en antigues caixes d’estalvi, altres són del món acadèmic i la resta, ciutadans que creuen en el projecte.

 Els membres que exerceixen càrrecs formals, a gener 2016 són:

President: Joan Olivé i Mallafrè
Sotspresident: Jaume Vall i Pedret
 Secretari: Marta Poch i Rossell
 Tresorer: Joan Josep García i Negre

Estatuts: Estan detallats en l'Annex IV ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ de la present memòria. La quota ordinària com a membre de ple dret de la nostra associació són € 15/trimestrals, amb opcions gratuïtes per persones aturades o en dificultats específiques. 

6) Forma legal final que volem aconseguir 
L'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit, com informa en el seu títol vol bastir una Cooperativa de Crèdit, com ho són: Laboral Kutxa, pertanyent al Grup Mondragón Caixa Laboral Popular de València Caixa d'Enginyers


Per fundar una entitat d'aquest tipus és imprescindible disposar d'un capital fundacional d'uns 5 milions d'euros i aconseguir una LLICÈNCIA BANCÀRIA del “Banco de España”.

7) Dificultats per aconseguir la llicència bancària

Considerant perfectament assumible a Catalunya a partir del 2016 recaptar 5 milions d'euros de manera popular, encarem els següents reptes:

 7,1) La normativa espanyola: Exigència de que la creació d'una cooperativa de crèdit sigui una conseqüència/evolució d'una cooperativa d'anterior existència.

7,2) Les dificultats tècniques que el Banc d'Espanya imposa de manera directa als possibles promotors d'un projecte d'aquest caire.

 7,3) Impediments de tipus polític, tot considerant la situació política de Catalunya davant de Madrid.

7,4) Un període de major concentració de l'oferta bancària europea.8) Possibilitat d'operar amb llicència bancària internacional compartida 

Existeix la possibilitat que, un cop nosaltres haguéssim recaptat el capital mínim de 5 milions d'euros, negociar amb una Cooperativa de Crèdit ja existent, amb la finalitat d’operar amb la seva llicència bancària (Modalitat internacional) a l'Estat Espanyol. Aquesta entitat sòcia hauria d'estar radicada a un país de la Unió Europea i emprar l'Euro com a moneda. Un exemple d'aquesta via és FIARE, entitat de caràcter social sorgida a Bilbao, que s'ha posat a sota del paraigua d'una entitat financera italiana també de caràcter cristià i social. FIARE ha esdevingut la sucursal a Espanya de tota una entitat multinacional.


9) Forma legal intermèdia que plantegem

 Mentre el procés cap a la independència de Catalunya segueix el seu curs i, per començar a operar al més aviat possible com Cooperativa (pas previ a l’adquisició d’una llicència bancària) la nostra associació proposa crear, com a fórmula provisional i intermèdia, tan aviat com puguem la:                                   CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers, Sccl Que operaria a l'empara de la normativa catalana de cooperatives, un cop la nostra associació aconseguís un capital fundacional de € 1.000.000 (un milió d'euros)

. Proposem que CAIXA CATALANA sigui conformada per subscripció popular, amb aportacions de € 100 fetes a títol personal per un mínim de 10.000 socis fundadors.

 CAIXA CATALANA seria cooperativa de primer grau, podent ser també COOPERATIVA DE TREBALL, quan tingui una massa de treballadors que ho justifiqui.

 La nova entitat que proposem es regirà per una combinació de: ASSEMBLEES LOCALS O COMARCALS i ASSEMBLEA GENERAL de socis, les quals nomenarien un CONSELL RECTOR compost per 5 persones.

10) Zona geogràfica on volem operar 

Entenem CAIXA CATALANA com una eina de país i de les seves classes populars. Com a Cooperativa de Serveis Financers, en la primera etapa d'operacions preveiem treballar sols en territori català. En algun moment, un cop consolidats en territori català, preveiem una extensió de la nostra activitat cap a la resta dels països catalans.

11) Operativa com a Cooperativa de Serveis Financers

Essencialment, recollim estalvi de les classes populars de Catalunya, per posar-lo a treballar pel bé de Catalunya. Queda limitat per estatuts, anar a cercar capital o estalvi als anomenats “Mercats majoristes o exteriors”. Hem de coordinar aquestes tasques de captació d'estalvi i de finançament amb els consells comarcals, diputacions, ajuntaments, gremis professionals, col·legis professionals, associacions empresarials, sindicats, etc.

 CAIXA CATALANA té dues tasques:

11,1) Tasca d'actiu (Els diners que Caixa Catalana deixa als sol·licitants de finançament):

Mentre l'atur a Catalunya es mantingui en uns nivells insuportables, concentrem la nostra activitat en el suport a les inversions que afavoreixin la creació de llocs de treball. 

11,1A) Concessió de microcrèdits per a l'autoocupació en les millors condicions possibles. Contemplem també potenciar la feina de CAIXA CATALANA amb els ajuts i subvencions (Catalans i europeus) que puguem aconseguir.

11,1B) Finançament de projectes sostenibles de petita empresa, emprenedoria, comerç, turisme sostenible, etc. que afavoreixin CLARAMENT la creació de nous llocs de treball

11,1C) Finançament en les millors condicions possible a les empreses que faciliten ocupació a persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals o a persones en clar risc d'exclusió social.

11,1D) Finançar amb l'anomenat “Capital Llavor” projectes sorgits de les universitats i centres de recerca de Catalunya que mirin de convertir en empreses viables i sostenibles els seus projectes de recerca. Aquest tipus de finançament és molt complex, amb un elevat risc. En aquest moment no podem informar d'un possible % d'interès en aquesta vessant. Al ANNEX III hi detallem més informació.

11,1E) Finançament en les millors condicions possibles, de petits projectes de:

"Agricultura ecològica i/o sostenible que afavoreixin l'ocupació i la millora econòmica i social del territori. Ramaderia ecològica, sostenible i que vetlli per la integració i millora de territoris desfavorits. Turisme ecològic o amb un especial interès per al desenvolupament de territoris desfavorits."

11,1F) Finançar projectes laborals que millorin les condicions de vida dels “Nous Catalans” tot afavorint la seva integració i que puguin integrar-se econòmicament (i fiscalment) al país.

11,1H) Finançar cooperatives d'habitatge, especialment en les noves modalitats de co-propietat del solar. Amb estreta col·laboració amb els ajuntaments.


11,2) Tasca de passiu (Els diners que els estalviadors dipositen a CAIXA CATALANA per posar-los a treballar. Aquests diners CAIXA CATALANA els comptabilitza com CAPITAL REMUNERAT, de segon nivell)

"Cistella tecnològica [11.1D] (Sols per a estalviadors molt qualificats, assumint que aquesta mena d'inversions són complexes i especialment, resulta imprescindible formar un mix entre els diferents projectes i sectors d'inversió)!


Cistella “treball” [11.1A, B, C, F, i G]. Per creació de llocs de treball.

Cistella ecològica [11.1E], per inversions en agricultura, ramaderia i turisme ecològics.

 Cistella habitatge social i protegit [11,1H], per finançar cooperatives de vivenda, en règim de semi propietat.

Per tal de millorar els ratis de capitalització de l’entitat, es proposa la creació de “bons de capitalització de la CCCSF”.

 11,2BIS – Bons de capitalització de la nova Caixa Catalana Cooperativa de Serveis Financers.


"Aquests bons poden estar fora del circuit de participació dels mateixos socis (no necessàriament incompatible) però poden donar l'oportunitat d’algunes persones, interessades en el projecte, a incorporar quantitats de capital i amb un risc superior i amb un interès inicialment inferior i amb el temps amb rendibilitat incrementada per premiar la fidelitat a llarg termini d’aquelles persones que apostin pel projecte". 

11,2 TRIS Donada la característica nacional d’aquesta entitat financera (i futura Cooperativa de Crèdit), es promourà el suport directe i en la mesura de les seves possibilitats, la compra dels productes de deute emesos pel Govern de la Generalitat una vegada Catalunya hagi esdevingut un estat independent.


 11,3) Reserves del 20%

CAIXA CATALANA, en la fase inicial -prèvia a aconseguir una llicència bancària- ha de ser absolutament autosuficient en l'equilibri entre passiu (Diners que els socis li presten) i l'actiu (Crèdits concedits als socis de la cooperativa).

Des del primer dia d'operació cal preveure possibles dificultats i endarreriments (inclús fallides) per part dels socis d'actiu (Receptors de crèdits) en el retorn dels capitals i els interessos.

 Preveiem que un 20% del passiu captat (estalvis rebuts dels socis) sigui curosament mantingut com a reserves, per atendre les possibles contingències o endarreriments.

 Aquests imports quedaran comptabilitzats com augments del capital, sense poder ser emprats per CAIXA CATALANA en cap mena d'inversions arriscades ni especulatives.

Les successives assemblees anyals fixaran els % de reserves per a cada exercici i les condicions del seu manteniment i operativa.

12) Full de ruta del projecte

a) Redactar un estudi de necessitats de microcrèdits a Catalunya desglossant sectors econòmics i geogràfics durant l'any 2016:
                                         
                                  “Inventari de necessitats de microfinançament a Catalunya”


b) Difondre el projecte comarca per comarca i en informacions a cada sector econòmic i professional. Recaptar els suficients diners via petites donacions a fons perdut i quotes ordinàries de soci, per poder encarar les petites despeses de l'Associació:


 • Despeses de difusió del projecte al territori, informació escrita, on-line, etc.
 • Despeses i de recerca per analitzar les necessitats de cada sector en microfinançament.
 • Despeses de manteniment i control del mateix capital fundacional, mentre aquest es va conformant


c) Iniciar la recaptació del CAPITAL FUNDACIONAL per a la fase provisional, com a Cooperativa de Serveis Financers. Un grup de personalitats catalanes formaran un comitè de vigilància pel bon us d'aquest capital. Experiències passades ens obliguen a ser absolutament curosos en la gestió del capital fundacional mentre l'anem recaptant.
 d) Redactar els estatuts i el reglament intern de la futura CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers tot recollint opinions i criteris de tot el territori i dels socis fundadors.
 e) Convocar una Assemblea Fundacional.

13) Garanties que volem donar: Comitè de garanties pel capital fundacional 

L'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit es finança amb petites aportacions, les quotes regulars dels socis i les petites subvencions que puguem rebre.

 Totes les finances corrents de l'Associació es canalitzen per un compte corrent obert a Caixa d'Enginyers i una operativa via Paypal per a petites donacions de € 20 o 50. 

Les aportacions de € 100 que anirem rebent dels socis fundadors seran sempre canalitzades a un compte obert a Laboral Kutxa específic per aquest propòsit. Estem treballant en el codi intern que permeti que aquests fons dipositats a  

Laboral Kutxa siguin administrats de manera independent dels directius de l'Associació. 

Volem conformar un equip de 5 persones que tindran signatura exigida conjunta per administrar el capital fundacional mentre l'anem recaptant.

 Aquestes 5 persones hauran de signar tots junts al final del procés (quan arribem a assolir les 10.000 aportacions de € 100 cadascuna) paral·lelament amb una assemblea dels futurs socis de la cooperativa per aportar ja el capital fundacional de la CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers. 

Del compte de Laboral Kutxa (ni de possibles altres comptes on s'hi diposités el capital fundacional en fase de recaptació) no en pot sortir cap import per cobrir despeses corrents de l'Associació. 

Considerant l'envergadura del nostre projecte, plantegem als futurs socis fundadors de la cooperativa de serveis financers que a part d'aportar els € 100 al capital fundacional, facin petites aportacions d'uns € 20 per poder mantenir l'estructura mínima d'administració dels recursos.

14) Que poden fer els catalans per aconseguir l'èxit de CAIXA CATALANA?

14,1) Fer-se soci de l'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit podent participar així en les decisions i activitats pròpies del projecte. La quota normal de soci són € 15/trimestrals (Amb possibles excepcions per persones a l'atur).


http://www.caixacatalana.cat/adherirme-formalment-a-la-associacio-per-lanova-caixa-catalana-cooperativa-de-credit.php

14,2) Fer donacions de € 20 o 50 per donar suport econòmic al projecte http://www.caixacatalana.cat/recaptacio-de-fons/aportacions-economiques-acaixa-catalana.php

14,3) Fer una aportació econòmica directament al nostre compte (per despeses corrents) a la Caixa d'Enginyers ES69 3025 0017 46 1400005550


14,4) Participar en actes d'informació i difussió del projecte a cada comarca, als barris de Catalunya.

14,5) Fer una aportació de € 100 al compte de Laboral Kutxa ES37-3035 0175 87 1750005547 Informant clarament el nom i Dni del qui serà soci fundacional de la CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers, Sccl. A febrer/2016 estem redactant un model de contracte/garantía per les aportacions rebudes per conformar el capital fundacional. En cas de necessitat, els socis fundadors poden exigir el retorn de la seva aportació al capital fundacional en cas de necessitat.

ANNEXE I Esborrany de la primera previsió financera
 Moviments realitzats al Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys des de l’inici de la creació de la Caixa Catalana de serveis cooperatius financers a un any vista.3. Inversions financeres a llarg termini 
El primer any es destina 2.000.000 € a crèdits a llarg termini a uns interessos del 6,5% anual. 

4. Inversions financeres a curt termini 
El primer any es destina 500.000 € a crèdits a curt termini a uns interessos del 6,5% anual. 5. Efectiu i altres actius líquids equivalents

5. Efectiu altres actius líquits equivalents 6. Capital subscrit cooperatiu
 10.000 socis que aporten 100€ cada soci.

 7. Excedent de la cooperativa 
El primer any es destinarà el 100% a reserves.

8, Deutes a llarg termini 
2.000.000 € de passiu financer a cost amortitzat a un termini superior a 1 any i remunerats a un tipus d’interès del 0,4% anual.

 9. Deutes a curt termini 
1.000.000 € de passiu financer a cost amortitzat a un termini inferior a 1 any i remunerats a un tipus d’interès del 0,4% anual. 


ANNEXE II Capital llavor per afavorir projectes tecnològics sorgits de les universitats catalanes

Seguim un model d'estalvi força conegut a Suïssa, pel qual els grups d'investigació de les universitats, obtenen un finançament que els permet aspirar a crear petites empreses molt tecnològiques que exporten màquines, tecnologia o know-how arreu del món. 

A la Catalunya dels anys 2016 i propers, els promotors de CAIXA CATALANA Cooperativa de Serveis Financers som conscients que podrem aprofitar sols una part de l'enorme potencial d'aquest canal d'estalvi. En contrapartida, aprofitant aquesta dimensió reduïda i especialment que SOLS TREBALLAREM EN PROJECTES A CATALUNYA, Caixa Catalana podrà informar a bastament als estalviadors del desenvolupament i avenços en aquesta cistella d'estalvi.

 La “Cistella tecnològica” de Caixa Catalana va destinada a estalviadors catalans amb coneixements d'inversions i patrimonis mig-gran, ja que és una inversió de risc elevat.

 Un 20% de l'estalvi/capital captat resta immobilitzat per contingències. 

El 80% restant es diversifica en àrees diferents i en projectes que estan en fases més o menys avançades en llur desenvolupament. 

Els rendiments a l'estalvi captat seran sempre variables, en funció del rendiment econòmic aconseguit i de la viabilitat del mix de projectes/inversions.

 Parlem d'un finançament de risc elevat, ja que degut al tipus d’inversió hi ha liquiditat limitada i risc que els projectes no tinguin el rendiment calculat. Per aquest motiu el rendiment esperat per l'estalviador ha de ser elevat. 

Els projectes on invertir han d’estar en una fase avançada de desenvolupament amb objectius quantificables.

 La inversió en aquests projectes ha de ser limitada, un cop s’assoleixi l’objectiu de rendibilitat esperat, es desinvertirá la participació per a destinar la quantia a finançar i ajudar a altres projectes. 

Caixa Catalana s'obliga a formar un mix de projectes, diversificant:

Estats de desenvolupament dels projectes (Parlem sempre d'entrar a invertir quan el projecte ja ha superat un primer recorregut, col•loquialment, passada la fase dels FFF).

 Àrees d'activitat, de manera que evitem caure en possibles bombolles.

Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit - G66538000 www.CaixaCatalana.cat - projecte@caixacatalana.cat - Telf: 651 686 500

No hay comentarios:

Publicar un comentario